Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä

  Web Ajoneuvomediat Oy Turku, Loukinaistenmutka 11, 21410 Vanhalinnaa

 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

  Petri Hyrsky  petri@turust.fi

 3. Rekisterin nimi

  Asiakas- ja markkinointirekisteri

 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakassuhde Web Ajoneuvomediat Oy:n kanssa ja/tai joissakin tapauksissa erillinen suostumus.

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito sekä markkinointi.

 5. Rekisterin tietosisältö

  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista tuotteista, tieto arvontoihin/muihin kampanjoihin osallistumisesta.

 6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta yrityksen internet-sivuilla lähetetyistä viesteistä ja tilauksista, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista tai muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan suoraan Web Ajoneuvomediat Oy:lle.

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 8. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

  Hyväksyessään tämän henkilötietorekisterin ehdot asiakas vapauttaa Web Ajoneuvomediat Oy:n vastuusta tilanteissa, joissa rikollisella tai ilmeisen rikollisella toiminnalla on hankittu Web Ajoneuvomediat Oy säilyttämiä henkilötietoja.

 9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).